logo

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

szkolenia BHPObowiązkiem każdego pracodawcy jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowanie stanowiska roboczego i stosowania środków ochrony osobistej to nie wszystko, ponieważ konieczne jest przeprowadzanie szkoleń BHP. Dzięki nim pracownicy uzyskają informacje na temat postępowania w razie pojawienia się zagrożenia, np. wybuchu pożaru czy ulatniania się gazu.

Czytaj także: Jakie szkolenia BHP muszą odbyć pracownicy przyjęci do nowego zakładu pracy?

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie BHP?

Pracodawca musi kierować pracowników na szkolenia, zarówno wstępne, jak i okresowe. Są one obowiązkowe, ponieważ mają one na celu chronić zdrowie i życie ludzkie. Każdy nowy pracownik musi uczestniczyć w szkoleniu BHP, na którym uzyska informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia, z jakimi może się spotkać w firmie oraz w jaki sposób powinien postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Odbywa się ono w czasie pracy, a koszty ponosi zakład pracy.  Pracodawca ma również obowiązek kierowania kadry również na szkolenia okresowe BHP, które aktualizują i poszerzają wiedzę, w celu polepszenia bezpieczeństwa w danym przedsiębiorstwie. Forma i zakres uzależniony jest od branży, charakteru poszczególnych stanowisk lub działów w zakładzie. Firma Usługi BHP Ośrodek Szkoleń Bhp i Ppoż. Dorota MIL do wszystkich klientów podchodzi w sposób indywidualny i proponuje takie rozwiązania, które spełnią ich oczekiwania.

Na czym polega szkolenia BHP dla pracodawców?

Pracodawcy podlegają szkoleniom okresowym BHP, przynajmniej raz na 5 lat. Ich celem jest zaktualizowanie posiadanej wiedzy, jej ugruntowanie, podniesienie higieny i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Na kursach zapoznają się z zasadami BHP, jakie obowiązują na danym stanowisku. Muszą znać i rozpoznawać zagrożenia, na które również są narażeni. Dzięki nim mogą organizować pracę kadry w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Takie szkolenie porusza wiele kwestii jak np.:  wypadki w czasie pracy i choroby zawodowe, mobbing, przestrzegania zasad BHP przez pracowników, odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów, ochrona przeciwpożarowa i środowiskowa oraz czynniki szkodliwe za zdrowia.