logo

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów BHP w zakładzie pracy?

młotek sędziowski w rękachObowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z odgórnie ustalonych wymogów ustawowych, dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Kary mogą zostać nałożone, jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości w zakresie BHP, nieprzestrzeganie przepisów lub gdy zdarzy się wypadek przy pracy, wynikający z zaniedbań BHP.

Jaka kara dla pracownika?

Za brak przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, nieuczęszczanie na obowiązkowe kursy BHP, niestosowanie się do ustalonej organizacji i porządku w zakładzie pracy – pracodawca może zastosować wobec pracownika karę upomnienia, nagany, porządkową. Możliwe jest również nałożenie kary finansowej na podwładnego, jeśli naruszenia przepisów BHP zdarzają się notorycznie, narażają innych pracowników na niebezpieczeństwo lub przychodzi on do pracy po spożyciu alkoholu.

Pracownik może zostać również zwolniony w trybie natychmiastowym, jeśli jego powtarzające się lub umyślne działania, naruszające zasady BHP, mogły narazić na szkody inne osoby zatrudnione lub zakład pracy.

Czytaj także: Ochrona przeciwpożarowa w pracy. Przepisy i zasady postępowania

Jaka kara dla pracodawcy?

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy może skutkować otrzymaniem kary grzywny w wysokości do 1000 do 30 000 zł, bez względu na to, czy zdarzył się jakiś wypadek, czy nie. Kara grzywny jest również zasądzana w przypadku nieumyślnego działania wbrew przepisom BHP.

Zgodnie z kodeksem karnym, kara pozbawienia wolności do lat 3 grozi pracodawcy, który świadomie naraził pracownika na duży uszczerbek na zdrowiu albo śmierć. Za nieumyślne działanie w tej kwestii – kara może mieć formę ograniczenia wolności lub pozbawienia jej do roku.

Pewnego rodzaju karą finansową dla pracodawcy jest również konieczność wypłacenia odszkodowania pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy w trakcie jej wykonywania.